INOVACE VE SVĚTĚ VODY

Návrhy opatření pro zlepšení vodních ekosystémů a jejich zavádění do praxe

NABÍDKA SLUŽEB 

DCIM101MEDIADJI_0161.JPG

Zadržování vody v krajině

Terénní průzkumy
Studie s návrhy opatření
Realizace

Zajistíme kontrolu dodržování stanovených podmínek při výstavbě rybích přechodů.

Migrační prostupnost toků

Testování funkčnosti rybích přechodů
Testování jiných bariér ve vodních tocích
Telemetrie vodních živočichů

dozor

Biologické dozory a transfery

Dozory související s vodním prostředím
Transfery ryb, obojživelníků a rostlin

KU273L0WTW.jpg

Zpracování žádostí v rámci zákona 114/1992 Sb.

Druhové výjimky, krajinný ráz, břehový porost

14_záznam pozice ryb

Přírodovědné hodnocení

Odborné expertizy pro úřady a žadatele
Hodnocení dopadů úprav toků na biotu
Biologické hodnocení dle § 67 zákona
Naturové hodnocení dle § 45i zákona

mon

Mapování a monitoring druhů

Ichtyologické průzkumy
Mapování chráněných druhů
Mapování Naturových druhů

Vzdělávání a poradenství

Přednášky, semináře, workshopy
Témata:

Zadržování vody v krajině
Zlepšování stavu vodních toků
Telemetrie živočichů

O NÁS 

Mgr. Miroslav kubín

Miroslav Kubín je zakladatelem odborné platformy AQUAINOVA – Inovace ve světě vody. Je absolventem Katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity v Olomouci. V současné době pokračuje v doktorském studiu. Jeho vědeckým zaměřením je vliv úprav vodních toků na vodní ekosystémy. Má desetiletou praxi ve státní správě, mnoholeté zkušenosti s vedením projektů a lidí. Odborně je zaměřen na obnovování přirozených funkcí vodních toků a poříčních ekosystémů. Jeho specializací je řešení problémů v oblasti vod.

Autorizace a oprávnění

REFERENCE

"Na pana magistra Kubína jsme se obrátili v rámci realizace mostního objektu na stavbě II/449 MUK Uničovice - Litovel, usek B (2020), jakožto biologického dozoru. Jelikož se stavba nachází v CHKO byly podmínky na její realizaci velmi přísné. Díky profesionálnímu přístupu a rychlému jednání pana magistra, jsme se vyhnuli nemalým problémům a mostní objekt byl dokončen v požadovaném termínu. Tohoto profesionála ve svém oboru budu velmi rád doporučovat svým kolegům".
"S Miroslavem Kubínem již delší dobu spolupracuji na drobných úpravách vodních toků, kde pro jeho výzkum zajišťuji strojní přípravné a pomocné práce. Jeho práce je velmi zajímavá a nadšení, kterým tento odborník oplývá mu lze jen závidět. Spolupráce s ním je naprosto bezproblémová a vždy je zajištěn hladký průběh prací. Více takových :-)".
Ing. Lucie Kalusová
Lesteka Beskydy, s.r.o.
"Měl jsem možnost spolupracovat s Miroslavem Kubínem a musím říct, že z hlediska úprav toků a obecně ochrany ichtyofauny, jsme udělali významný krok vpřed. Jeho nápady, znalosti a elán je pro ČRS přínosem".​
"Na základě dosavadních zkušeností se spoluprací s Mgr. Miroslavem Kubínem mohu potvrdit jeho vysokou odbornou fundovanost i velmi dobré manažerské a organizační schopnosti a doporučit jej jako řešitele zakázek i jako spolupracují subjekt do společných projektů".
únor 2024 - březen 2025

Testování rybího
přechodu (Nedakonice)

V letošním roce jsme zahájili přípravu monitoringu rybího přechodu v Nedakonicích. Monitoring se realizuje dle standadru AOPK.

Květen - prosinec 2023

Biologický dozor
(sesuv Hanušovice)

Zajištění biologického dozoru pro společnost M-Silnice a.s. Transfery ZCHD rostlin a živočichů, návrhy kotvení říčního dřeva.

leden-prosinec 2023

Vodozádržná opatření (Rajec)

Pro společnost KofolaČeskoslovensko a.s. a Kvapka Rajeckej doliny z.s. jsme realizovali odborný workshop a vodozádrž. opatření.

listopad 2022

Pro Lesy České republiky s.p. jsme realizovali infiltrační opatření a opatření na podporu biodiverzity.

Leden - prosinec 2023

Testování rybího
přechodu (Úpa II.)

V roce 2023 proběhlo další testování rybího přechodu na řece Úpě. Po drobných úpravách rybího přechodu dopadlo testování úspěšně.
leden-prosinec 2022-2023

Testování rybího přechodu (Bečva)

Pro Povodí Moravy s.p., jsme v roce 2022 testovali rybí přechod, který byl složený z přírodě blízké a technické části RP.

Březen-prosinec 2022

Náš tým provedl na žádost soukromého investora testování rybího přechodu v Bohuslavicích nad Úpou.

srpen - září 2021

Provádíme supervizi zapojování monitorovacích systémů na detekci ryb a říčního dřeva v Národním parku Podyjí.

ČERVENEC-ZÁŘÍ 2021

Vodozádržná opatření

Pro soukromého vlastníka provádíme návrh a dozor vodozádržných opatření na jeho zahradě.

květen-listopad 2021

V průběhu roku jsme provedli v rámci České republiky celkem 60 ichtyologických průzkumů.

DUBEN 2021

Ve spolupráci s ONDRÁŠOVKA, a.s. a KOFOLA ČESKOSLOVENSKO, a.s. jsme v Ondrášově provedli vodozádržná opatření a založili přírodě blízký les.

LEDEN-BŘEZEN 2021

Pro LESY České republiky jsme vytvořili videospot o zadržování vody v krajině. Realizace vodozádržného opatření proběhlo na podzim 2020 v Beskydech.

SRPEN-PROSINEC 2020

Biologický dozor

Od července do prosince 2020 jsme prováděli v Litovli biologický dozor pro společnost PORR, a.s. a M-Silnice, a.s. Provedli jsme odlov ryb a škeblí.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

AQUA TERRA INOVA s.r.o.
Čujkovova 1714/21 
700 30 Ostrava – Zábřeh
IČO:     14070847
DIČ: CZ14070847
Číslo účtu: 6139567359/0800
IBAN: CZ51 0800 0000 0061 3956 7359
BIC/SWIFT: GIBACZPX 
Česká spořitelna, a. s. 
IDDS: kgry2kc
Mgr. Miroslav Kubín
jednatel společnosti
Tel.:      + 420 736 500 927
E-mail: miroslav.kubin@aqua-inova.com