GDPR

GDPR

Vážení klienti,

abych mohl plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje.

K tomu sděluji:

· Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.

· Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek, plnění smluv a řešení případných reklamací.

· Zpracovávám vaše jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo, doručovací adresu, email, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, IČO, DIČ, číslo datové schránky, objednané služby a jejich cenu. Dále osobní údaje, které jsou obsaženy ve veřejně přístupných rejstřících, seznamech či evidencích (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).

· Právním důvodem tohoto zpracování je plnění objednávky nebo smlouvy. Dále je to nezbytné pro splnění zákonem stanovených povinností při poskytovaní služeb (pro účely zjištění potřeb klientů, plnění daňových povinnosti, plnění povinností daných zákony vztahujícím se k nabízení a zprostředkování služeb). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 kalendářních let od ukončení smluvního vztahu z důvodu zákonných požadavků uchovávání dokladů vztahujících se k podnikatelské činnosti.

· Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

· Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému. Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

· Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

· Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

· Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.

· Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 23. 1. 2022

Mgr. Miroslav Kubín