Říční ekosystémy

TÝM

ŘÍČNÍ EKOSYSTÉMY

Mgr. Zdeněk Vogl

Zdeněk Vogl vystudoval obor hydrobiologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Již během studia se zapojoval do ichtyologických průzkumů a mapování odonatofauny. Poté pracoval na ředitelství AOPK ČR v oddělení péče o vodní ekosystémy. Jeho hlavní náplní práce bylo řešení problematiky migračního zprůchodnění vodních toků na našem území. Od roku 2018 se stal tajemníkem odborné skupiny Komise pro rybí přechody zřízené při AOPK ČR. Podílel se mj. na zpracování aktualizace dokumentu MŽP „Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR“. Téma zajištění kontinuity vodních toků prezentoval i na mezinárodní úrovni. V současnosti se danému tématu věnuje v soukromém sektoru.

Mgr. Alena Kohoutová Šedivá, Ph.D.

Alena Kohoutová Šedivá vystudovala obor zoologie na Univerzitě Komenského v Bratislavě a v rámci doktorandského studia se blíže specializovala na ichtyologii. Deset let působila v Ústavu zoológie SAV a šest let v Laboratoři genetiky ryb Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR na pozici vědeckého asistenta, kde pracovala na výzkumných projektech zabývajících se populační genetikou a fylogeografií různých skupin sladkovodních ryb, biogeografií říčního systému Dunaje, ekomorfologií ryb a revitalizací vodních toků. Absolvovala také několik terénních expedic zejména v zemích jihovýchodní Evropy..

Ing. Jan Kohout, Ph.D.

Jan Kohout vystudoval rybářství na Mendelově univerzitě v Brně a následně na Fakultě rybářství a ochrany vod JČU ve Vodňanech. Dlouhodobě se zabývá obhospodařováním pstruhových revírů se zaměřením na ochranu divokých populací zejména pstruha obecného. Vychází přitom z výsledků genetických analýz získaných během svého působení v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AVČR v Liběchově a Ústavu zoológie SAV v Bratislavě. Je hospodářem MO ČRS Domašov nad Bystřicí.

RNDr. Libor Závorka, Ph.D.

Libor Závorka pracuje jako výzkumný pracovník v rakouském institutu WasserCluster Lunz. Zabývá se především  ekologií a chováním ryb a fungování bystřiných ekosystémů. V poslední době se zaměřuje hlavně na vliv mikronutrinetů v potravě na vývoj mozku a kognitivních schopnosti lososovitých ryb.

doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.

Bohumír Lojkásek je akademickým pracovníkem Katedry biologie a ekologie přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity s pracovním zařazením docent zoologie. Jeho odborným zaměřením je zoologie strunatců a vědeckou specializací ichtyologie. V rámci specializace se zabývá populační ekologii ryb ve vodních tocích. V rámci spolupráce akademického pracoviště s  komerční sférou je zaměřen na studium ekologického potenciálu vodárenských nádrží, koncepci migrační prostupností vodních toků v dílčím povodí Horní Odry a posuzováním hydrotechnických staveb, zejména rybích přechodů a malých vodních elektráren v hydrografické síti České republiky.

RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.

Tomáš Galia je odborným asistentem na Katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Jeho vědeckým zaměřením je obor fluviální geomorfologie, ve kterém se věnuje především otázkám říčního dřeva a procesům v bystřinných korytech.

RNDr. Václav Škarpich, Ph.D.

Václav Škarpich je odborným asistentem na katedře fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecké fakultě, Ostravské univerzitě. Vědeckou činnost zaměřuje především na fluviální geomorfologii a její aplikaci v rámci vodohospodářského managementu a revitalizace vodních toků. Blíže se zaměřuje hlavně na štěrkonosné toky, které jsou nejen v České republice významně ovlivněny (degradovány) lidskou činností.

RNDr. Marek Šmejkal, Ph.D.

Marek Šmejkal je akademickým pracovníkem Biologického centra Akademie věd České republiky s pracovním zařazením vědecký pracovník. Jeho odborným zaměřením je behaviorální ekologie ryb. Zabývá se mimo jiné monitoringem migrace ryb ve vodních tocích pomocí pasivních telemetrických systémů. V rámci spolupráce akademického pracoviště s komerční sférou je zaměřen na studium efektivity opatření podporující migrační prostupnost vodních toků.

Mgr. Radim Kočvara

Radim Kočvara je odborným biologem se zaměřením na zoologii. Dlouhodobě ze zajímá o studium ornitocenóz, hnízdní úspěšnosti ptáků a ekologickým vztahům v krajině všech skupin obratlovců od ryb po netopýry. 

Mgr. Lukáš Weber

Lukáš Weber je doktorandem na Katedře ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity v Olomouci. Jeho vědeckým zaměřením je obor herpetologie, je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování  projektu pokusů. Pro detekci zvířat v terénu používá pasivní telemetrii  (PIT tagy) a pro určení velikostí populací metody zpětného odchytu (CMR).

Mgr. Lukáš Fic

Lukáš Fic vystudoval hydrobiologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současnosti je hydrobiologem/ichtyologem pracujícím v soukromém sektoru. Převážnou část jeho práce tvoří průzkumy (makrozoobentos, fytobentos, ryby), hodnocení vlivů, příp. návrh zmírňujících/kompenzačních opatření, a to v souvislosti s chystanými investičními záměry (převážně stavebního charakteru) potencionálně ohrožujících vodní prostředí. Taktéž zajišťuje biologický dozor na stavbách, příp. ostatní činnosti ekologicko/biologického charakteru (zajišťování výjimek atd.).