Říční ekosystémy

TÝM

ŘÍČNÍ EKOSYSTÉMY

RNDr. Libor Závorka, Ph.D.

Libor Závorka pracuje jako výzkumný pracovník v rakouském institutu WasserCluster Lunz. Zabývá se především  ekologií a chováním ryb a fungování bystřiných ekosystémů. V poslední době se zaměřuje hlavně na vliv mikronutrinetů v potravě na vývoj mozku a kognitivních schopnosti lososovitých ryb.

doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.

Bohumír Lojkásek je akademickým pracovníkem Katedry biologie a ekologie přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity s pracovním zařazením docent zoologie. Jeho odborným zaměřením je zoologie strunatců a vědeckou specializací ichtyologie. V rámci specializace se zabývá populační ekologii ryb ve vodních tocích. V rámci spolupráce akademického pracoviště s  komerční sférou je zaměřen na studium ekologického potenciálu vodárenských nádrží, koncepci migrační prostupností vodních toků v dílčím povodí Horní Odry a posuzováním hydrotechnických staveb, zejména rybích přechodů a malých vodních elektráren v hydrografické síti České republiky.

RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.

Tomáš Galia je odborným asistentem na Katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Jeho vědeckým zaměřením je obor fluviální geomorfologie, ve kterém se věnuje především otázkám říčního dřeva a procesům v bystřinných korytech.

RNDr. Václav Škarpich, Ph.D.

Václav Škarpich je odborným asistentem na katedře fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecké fakultě, Ostravské univerzitě. Vědeckou činnost zaměřuje především na fluviální geomorfologii a její aplikaci v rámci vodohospodářského managementu a revitalizace vodních toků. Blíže se zaměřuje hlavně na štěrkonosné toky, které jsou nejen v České republice významně ovlivněny (degradovány) lidskou činností.

RNDr. Marek Šmejkal, Ph.D.

Marek Šmejkal je akademickým pracovníkem Biologického centra Akademie věd České republiky s pracovním zařazením vědecký pracovník. Jeho odborným zaměřením je behaviorální ekologie ryb. Zabývá se mimo jiné monitoringem migrace ryb ve vodních tocích pomocí pasivních telemetrických systémů. V rámci spolupráce akademického pracoviště s komerční sférou je zaměřen na studium efektivity opatření podporující migrační prostupnost vodních toků.

Mgr. Radim Kočvara

Radim Kočvara je odborným biologem se zaměřením na zoologii. Dlouhodobě ze zajímá o studium ornitocenóz, hnízdní úspěšnosti ptáků a ekologickým vztahům v krajině všech skupin obratlovců od ryb po netopýry. 

Mgr. Lukáš Weber

Lukáš Weber je doktorandem na Katedře ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity v Olomouci. Jeho vědeckým zaměřením je obor herpetologie, je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování  projektu pokusů. Pro detekci zvířat v terénu používá pasivní telemetrii  (PIT tagy) a pro určení velikostí populací metody zpětného odchytu (CMR).

Mgr. Lukáš Fic

Lukáš Fic vystudoval hydrobiologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současnosti je hydrobiologem/ichtyologem pracujícím v soukromém sektoru. Převážnou část jeho práce tvoří průzkumy (makrozoobentos, fytobentos, ryby), hodnocení vlivů, příp. návrh zmírňujících/kompenzačních opatření, a to v souvislosti s chystanými investičními záměry (převážně stavebního charakteru) potencionálně ohrožujících vodní prostředí. Taktéž zajišťuje biologický dozor na stavbách, příp. ostatní činnosti ekologicko/biologického charakteru (zajišťování výjimek atd.).

cs_CZCzech